معماری
خانه / مقاله / مقاله گندم

مقاله گندم

▪ کشت گندم
▪ ازت :
▪ فسفر :
▪ پتاسیم :
▪ داشت :
▪ گرانستار :
● آفات و بیاریها :
▪ سن گندم :
▪ شته روسی :
▪ سیاهک پنهان :
▪ سفیدک سطحی :
● برداشت :
● بررسی اقتصادی خاکورزی حفاظتی در تناوب گندم- آیش
● وسایل و روشهای آزمایش
● تحلیل اقتصادی
● نتایج وبحث. محصولات ، پس مانده و ذخیره ی آب
● سود بخشی و تحلیل حساسیت
جوانه گندم
اهمیت غذایی جوانه ها در برنامه غذایی روزانه
دانه گندم
سبوس گندم
آفات گندم
سن گندم خطرناکترین آفت گندم در ایران
● حشره شناسی Eurygaster integriceps
● گیاهان میزبان سن گندم
● سیکل زندگی :
● تغذیه حشره:
● تغییرات جمعیت :
▪ جمعیت سن گندم بوسیله :
▪ عوامل زنده:
▪ عوامل غیر زنده در کنترل جمعیت سن گندم:
● پیشگیری و کنترل :
گیاه شناسی گندم
▪ ریشه :
▪ ساقه Culm
▪ برگ Leaf
▪ گل وگل آذین گندم
▪ گرده افشانی و لقاح
ـ میوه دانه
● برداشت گندم
● میزان بذر مصرفی
● عملکرد
● سطح زیرکشت، میزان تولید و عملکرد گندم ‌کشور
▪ سطح زیر کشت:
▪ میزان تولید :
● میزان تولید استانی :
● اثرات تنش شوری در گندم
● نتیجه گیری
تعداد صفحه ۳۹

قالب وردپرس