معماری
خانه / مقاله / مقاله گوجه فرنگی

مقاله گوجه فرنگی

تاریخچه
مشخصات گیاه شناسی
احتیاجات آب و هوایی
خاک
تهیه ی زمین
کود
کاشت گوجه فرنگی
زرد شدن بوته ها می گردد.
مراقبت از مزرعه
مراحل مختلف رسیدن میوه
برداشت میوه
ارقام گوجه فرنگی
اهمیت غذایی
بیماریها و آفات
امراض فیزیولوژی
تعداد صفحه ۹

قالب وردپرس