معماری
خانه / مقاله / مقاله تاثیر سرما بر درختان میوه

مقاله تاثیر سرما بر درختان میوه

مقدمه
شناسای سرما وپیش بینی ان :
تعریف انواع سرما:
شناسای انواع یخبندان بوسیله دهقانان:
سرمای بهاری وارتباط آن با مسایل بیولوژیکی درختان میوه
درجه بروز خطر
چند نکته مهم
فزیولوژی خساره یخبندان:
روشهای حفاظت نباتات ازسرماویخبندان:
نتیجه گیری و سفارشات
کنه قرمز اروپایی
شناسایی و زیست‌شناسی
کنترل:
کنتــرل شیمیایی:
تعداد صفحه۱۹

قالب وردپرس